proces karny

O czym powinieneś wiedzieć przed dobrowolnym poddaniem się karze na etapie sądowym?

Dobrowolne poddanie się karze na etapie sądowym jest kolejną – obok dobrowolnego poddania się karze, na które podejrzany wyraża zgodę w trakcie postępowania przygotowawczego – instytucją umożliwiającą przyspieszenie postępowania karnego, dzięki której postępowanie to może skończyć się już na pierwszej rozprawie w sądzie.

Na czym polega dobrowolne poddanie się karze na etapie sądowym?

Dobrowolne poddanie się karze na etapie sądowym polega na złożeniu przez oskarżonego lub jego obrońcę w formie pisemnej lub ustnej na rozprawie wniosku o wydanie wyroku skazującego i wymierzenie mu określonej kary lub środka karnego, orzeczenie przepadku lub środka kompensacyjnego bez przeprowadzania postępowania dowodowego. Wniosek taki musi być złożony do chwili zakończenia pierwszego przesłuchania wszystkich oskarżonych na rozprawie.

Zgodnie z art. 387 § 2 Kodeksu postępowania karnego dobrowolne poddanie się karze na etapie sądowym możliwe jest wtedy, gdy:

  • okoliczności popełnienia przestępstwa i wina nie budzą wątpliwości,
  • cele postępowania zostaną osiągnięte mimo nieprzeprowadzenia rozprawy w całości,
  • nie sprzeciwia się temu prokurator oraz pokrzywdzony.

Czy dobrowolne poddanie się karze na etapie sądowym wymaga przyznania się do winy?

W przeciwieństwie od dobrowolnego poddania się odpowiedzialności karnej, na którym dochodzi po porozumieniu się na ten temat z prokuratorem na etapie przygotowawczym, o czym pisałam w poprzednim wpisie [CZYTAJ DALEJ], dobrowolne poddanie się karze na etapie sądowym NIE wymaga, by oskarżony przyznał się do winy i do popełnienia zarzucanego mu czynu (czynów).

Czy można cofnąć zgodę na dobrowolne poddanie się karze na etapie sądowym?

Cofnięcie zgody jest możliwe, chociaż ze względu na etap, podczas którego dochodzi do wyrażenia takiej zgody (najpóźniej do zakończenia  pierwszego przesłuchania wszystkich oskarżonych na rozprawie) oskarżony ma niewiele czasu na podjęcie takiej decyzji, gdyż zazwyczaj sąd wydaje wyrok skazujący po zakończeniu tych przesłuchań w stosunku do oskarżonych, którzy wyrazili zgodę na poddanie się karze.

Zaskarżenie wyroku po dobrowolnym poddaniu się karze na etapie przedsądowym

Podobnie jak dobrowolne poddanie się karze w postępowaniu przygotowawczym, dobrowolne poddanie się karze na etapie sądowym również powoduje, że podstawą apelacji od wyroku sądu I instancji nie może być zarzut błędu w ustaleniach faktycznych przyjętych za podstawę orzeczenia, jeżeli mógł on mieć wpływ na treść tego orzeczenia oraz zarzut rażącej niewspółmierności kary, środka karnego, nawiązki lub niesłusznego zastosowania albo niezastosowania środka zabezpieczającego, przepadku lub innego środka.


adwokat Joanna Machlańska

Potrzebujesz wsparcia prawnego? Skontaktuj się ze mną: 

kancelaria@adwokatmachlanska.pl 

www.adwokatmachlanska.pl

Niniejszy blog zawiera jedynie treści o charakterze ogólnym. Wpisy umieszczone na tym blogu nie stanowią porady prawnej, opinii prawnej lub wiążącej wykładni prawa i nie mogą być podstawą do podejmowania decyzji w konkretnych sytuacjach. Joanna Machlańska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Kancelaria Adwokacka adwokat Joanna Machlańska z siedzibą w Krakowie nie odpowiada za treść niniejszego bloga w zakresie, w jakim inne osoby mogłyby doznać jakiejkolwiek szkody w związku z podjęciem jakichkolwiek działań lub zaniechaniem podjęcia jakichkolwiek działań. Wpisy umieszczone na blogu zostały oparte o przepisy obowiązujące w chwili opublikowania wpisów. Jeśli czytasz je później, to miej na uwadze, że wpisy te mogą być już nieaktualne.