FORMULARZ DSA

ZGŁOSZENIE NARUSZENIA DOTYCZĄCE TREŚCI UŻYTKOWNIKA 

Imię i nazwisko lub firma zgłaszającego: ………………………………………………………

Adres e-mail: ………………………………………………………

W celu zgłoszenia naruszenia w naszym serwisie prosimy o uzupełnienie poniższego formularza. Bez tych informacji nie jesteśmy w stanie rozpocząć weryfikacji zgłoszonych treści. 
Powód dokonania zgłoszenia treści(prosimy zaznaczyć właściwą przyczynę)□ treści naruszają zasady publikowania opinii;
□ treści są niezgodne z tematyką Serwisu;
□ treści powielają inne treści opublikowane wcześniej w Serwisie;
□ treści zawierają linki lub inne treści o charakterze spamu;
□ treści służą prowadzeniu nieuczciwej działalności konkurencyjnej;
□ treści służą prowadzeniu niedozwolonych działań reklamowych, promocyjnych, marketingowych, w szczególności poprzez zamieszczanie reklam, sprzedaż oraz promowanie produktów, usług, projektów, zbiórek;
□ treści służą prowadzeniu działań zakazanych przez prawo, np. próbom oszustwa i wyłudzania środków finansowych;
□ treści nawołują do przemocy wobec jakichkolwiek istot żywych, w tym zwierząt, lub pochwalają taką przemoc;
□ treści propagują jakikolwiek faszystowski lub inny totalitarny ustrój państwa;
□ treści nawołują do nienawiści na tle różnic płciowych, seksualnych, narodowościowych, etnicznych, rasowych, wyznaniowych albo ze względu na bezwyznaniowość, lub pochwalają taką nienawiść;
□ treści znieważają grupę ludności albo poszczególne osoby z powodu jej przynależności płciowej, seksualnej, narodowej, etnicznej, rasowej, wyznaniowej albo z powodu jej bezwyznaniowości;
□ treści zawierają treści o charakterze szowinistycznym lub mizoginistycznym, jak również noszące znamiona dyskryminacji płciowej;
□ treści zniesławiają lub znieważają jakąkolwiek osobę trzecią;
□ treści naruszają dobra osobiste jakiejkolwiek osoby trzeciej;
□ treści naruszają prawa autorskie jakiejkolwiek osoby trzeciej;
□ treści zawierają wulgaryzmy lub inne treści o charakterze obraźliwym;
□ treści nawołują do zachowań niebezpiecznych lub pochwalają takie zachowania;
□ treści obrażają uczucia religijne;
□ treści mogą wywoływać dyskomfort, w szczególności poprzez brak empatii lub szacunku; 
□ treści naruszają obowiązujący porządek prawny lub dobry obyczaje w inny sposób niż określony powyżej: ………………………. (podaj przyczynę)
Adres URL, gdzie znajduje się zgłaszana treść, lub inne informacje, które umożliwią identyfikację zgłaszanej treści 
Prosimy o wklejenie adresu URL, pod którym znajduje się zgłaszana treść. Jeżeli nie znasz adresu, prosimy o podanie innych danych, które umożliwią nam znalezienie zgłaszanej treści
Dodatkowe informacje, które ułatwią rozpatrzenie sprawy
Jeżeli posiadasz dodatkowe informacje związane ze zgłaszanymi treściami, prosimy o wskazanie ich w tym miejscu.
Przesyłając niniejszy formularz, jako osoba dokonująca zgłoszenia składasz oświadczenie potwierdzające powzięte w dobrej wierze przekonanie, że informacje i zarzuty zawarte w zgłoszeniu są prawidłowe i kompletne (art. 16 ust. 2 lit. d Aktu o usługach cyfrowych).