proces karny

Zakaz pełnienia funkcji w organach spółki w procesie karnym

Wyrok skazujący za przestępstwo gospodarcze pociąga ze sobą skutki nie tylko związane z koniecznością odbycia kary, wpisem o karalności do Krajowego Rejestru Karnego czy orzeczeniem obowiązku naprawienia szkody. W niektórych przypadkach wyrok skazujący oznacza jednocześnie zakaz pełnienia funkcji w organach spółki.

Zgodnie z art. 18 § 2 Kodeksu spółek handlowych (k.s.h.) osoba, która została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone art. 585(2), art. 587, art. 590 i w art. 591 k.s.h. oraz za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII Kodeksu karnego nie może być:

 • członkiem zarządu,
 • rady nadzorczej,
 • komisji rewizyjnej,
 • likwidatorem,
 • prokurentem.

W rezultacie utrata zdolności do piastowania funkcji w odniesieniu do członków organów spółki (zarządu, rady nadzorczej, komisji rewizyjnej) pociąga za sobą wygaśnięcie mandatu. Natomiast w odniesieniu do likwidatora trudno operować tym określeniem, w związku z czym przyjmuje się, że w razie orzeczonego zakazu likwidator traci zdolność do pełnienia tej funkcji.

Popełnienie jakich przestępstw skutkuje zakazem pełnienia funkcji?

Przestępstwa, które pociągają za sobą zakaz pełnienia funkcji w organach spółki, to między innymi:

 • podrobienie lub przerobienie dokumentów [CZYTAJ],
 • podrobienie lub przerobienie faktury,
 • posługiwanie się sfałszowanym dokumentem,
 • poświadczenie nieprawdy,
 • nadużycie zaufania [CZYTAJ],
 • pranie brudnych pieniędzy [CZYTAJ],
 • podrabianie pieniędzy,
 • kradzież,
 • przywłaszczenie,
 • sprzeniewierzenie,
 • oszustwo [CZYTAJ],
 • oszustwo kredytowe [CZYTAJ],
 • przestępstwa na szkodę wierzyciela [CZYTAJ],
 • umożliwienia bezprawnego głosowania na walnym zgromadzeniu lub bezprawnego wykonywania praw mniejszości,
 • posługiwanie się fałszywymi dokumentami lub zaświadczeniami przy głosowaniu na walnym zgromadzeniu lub wykonywaniu praw mniejszości.

Czas trwania zakazu pełnienia funkcji w organach spółki

Zakaz bycia organem albo likwidatorem spółki kapitałowej jest ograniczony czasowo. Ustaje on z upływem 5 lat od dnia uprawomocnienia się wyroku skazującego.

Należy jednak pamiętać, że skazany ma prawo złożyć wniosek o zwolnienie go z zakazu pełnienia funkcji lub o skrócenie czasu obowiązywania zakazu. Jest to możliwe w terminie do trzech miesięcy od dnia uprawomocnienia się wyroku. Jednakże możliwość zwolnienia lub skrócenia obowiązywania zakazu nie dotyczy przestępstw popełnionych umyślnie.


adwokat Joanna Machlańska

Potrzebujesz wsparcia prawnego? Skontaktuj się ze mną: 

kancelaria@adwokatmachlanska.pl 

www.adwokatmachlanska.pl

Niniejszy blog zawiera jedynie treści o charakterze ogólnym. Wpisy umieszczone na tym blogu nie stanowią porady prawnej, opinii prawnej lub wiążącej wykładni prawa i nie mogą być podstawą do podejmowania decyzji w konkretnych sytuacjach. Joanna Machlańska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Kancelaria Adwokacka adwokat Joanna Machlańska z siedzibą w Krakowie nie odpowiada za treść niniejszego bloga w zakresie, w jakim inne osoby mogłyby doznać jakiejkolwiek szkody w związku z podjęciem jakichkolwiek działań lub zaniechaniem podjęcia jakichkolwiek działań. Wpisy umieszczone na blogu zostały oparte o przepisy obowiązujące w chwili opublikowania wpisów. Jeśli czytasz je później, to miej na uwadze, że wpisy te mogą być już nieaktualne.