przestępstwa gospodarcze

Na czym polegają piramidy finansowe?

Zazwyczaj piramida finansowa kojarzyć się nam będzie z wielkimi zagranicznymi aferami finansowymi. Mówiąc „piramida finansowa”, najczęściej mamy na myśli tzw. schemat Ponziego w USA, którego można uznać za pioniera piramid finansowych. Jednakże również w Polsce można co jakiś czas spotkać się z funkcjonowaniem piramid finansowych – jedną z pierwszych była Bezpieczna Kasa Oszczędności założona w 1989 r., a jedną z ostatnich Amber Gold sp. z o.o.

Piramida finansowa – definicja

Piramida finansowa to działalność, która polega na przyjmowaniu środków finansowych w celu inwestowania z wysoką stopą zwrotu. Cel ten jednak nie jest realizowany bądź jest realizowany w niskim stopniu. Zysk uczestnika piramidy finansowej jest uzależniony od dalszych wpłat uczestników. Konieczność przyciągania nowych uczestników oznacza, że piramida finansowa jest z góry skazana na upadek.

Głównymi cechami piramid finansowych są m. in.:

  • oferowanie wysokich zysków,
  • wprowadzenie klientów w błąd,
  • pozyskiwanie nowych klientów aż do bankructwa przedsiębiorstwa,
  • brak licencji,
  • kreatywna księgowość,
  • nieskładanie sprawozdań finansowych.
Odpowiedzialność karna za piramidy finansowe

W polskim prawie brak jest jednego przepisu, który stanowiłby o organizowaniu lub udziale w piramidzie finansowej. Odpowiedzialność karna za taką działalność może opierać się o szereg przepisów znajdujących się w kilku różnych ustawach.

Po pierwsze, w przypadku piramidy finansowej możemy mówić o oszustwie (art. 286 § 1 k.k.), czyli o sytuacji, w której doprowadza się inną osobę do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w celu uzyskania korzyści majątkowej poprzez wprowadzenie w błąd lub wyzyskanie błędu [CZYTAJ DALEJ].

Po drugie, może wówczas również wchodzić w grę kwestia odpowiedzialności karnej za tzw. oszustwo kapitałowe (inaczej: finansowe, kredytowe), o którym już wcześniej pisałam [CZYTAJ DALEJ].

Ponadto organizator piramidy finansowej może również odpowiadać za przestępstwo uregulowanie w art. 311 Kodeksu karnego, a mianowicie za rozpowszechnianie nieprawdziwych informacji lub przemilczanie informacji w dokumentacji związanej z obrotem papierami wartościowymi o stanie majątkowym oferenta, mające istotne znaczenie dla nabycia, zbycia papierów wartościowych.

W grę może wchodzić także odpowiedzialność karna z tytułu prowadzenia działalności parabankowej, czyli prowadzenie bez zezwolenia działalności polegającej na gromadzeniu środków pieniężnych innych osób fizycznych, osób prawnych lub jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, w celu udzielania kredytów, pożyczek pieniężnych lub obciążania ryzykiem tych środków w inny sposób, co stanowi przestępstwo uregulowane w art. 171 ust. 1 ustawy – Prawo bankowe.

Niekiedy organizowanie piramid finansowych będzie stanowiło przestępstwo naruszenia warunków publicznej oferty papierów wartościowych (art. 99 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych) lub przestępstwo polegające na wykonywanu, bez wymaganego zezwolenia, działalności polegającej na lokowaniu w papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego lub inne prawa majątkowe, środków pieniężnych osób fizycznych, prawnych lub jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, zebranych w drodze propozycji zawarcia umowy, której przedmiotem jest udział w tym przedsięwzięciu (art. 287 ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi).


adwokat Joanna Machlańska

Potrzebujesz wsparcia prawnego? Skontaktuj się ze mną: 

kancelaria@adwokatmachlanska.pl 

www.adwokatmachlanska.pl

Niniejszy blog zawiera jedynie treści o charakterze ogólnym. Wpisy umieszczone na tym blogu nie stanowią porady prawnej, opinii prawnej lub wiążącej wykładni prawa i nie mogą być podstawą do podejmowania decyzji w konkretnych sytuacjach. Joanna Machlańska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Kancelaria Adwokacka adwokat Joanna Machlańska z siedzibą w Krakowie nie odpowiada za treść niniejszego bloga w zakresie, w jakim inne osoby mogłyby doznać jakiejkolwiek szkody w związku z podjęciem jakichkolwiek działań lub zaniechaniem podjęcia jakichkolwiek działań. Wpisy umieszczone na blogu zostały oparte o przepisy obowiązujące w chwili opublikowania wpisów. Jeśli czytasz je później, to miej na uwadze, że wpisy te mogą być już nieaktualne.